عکس   نام خانوادگی و نام شماره تلفن-رایانامه

 

پاسخ گویی تلفنی

 

 

 

38806635

asadolahiyan
 
رئیس اداره دانش آموختگان

اسدالهیان حق وردی حسن

38806651

 

sanei  کارشناس مسئول امور دانش آموختگان صانعی مهری فائزه

38806636

 

ghorbani  کارشناس مسئول امور دانش آموختگان قربانی مریم

38806632

 

 alashloo کارشناس امور دانش آموختگان موسوی آلاشلو سیدقربان 38806655

 

gholami k 

 

کارشناس امور دانش آموختگان

 

غلامی کروج بتول

 

38806638

 

afshar

کارشناس امور دانش آموختگان

افشار طرقی اشرف

38806633

 sahranavard کارشناس امور دانش آموختگان  صحرانورد نشتیفان یونس 38806658
 ranjbar کارشناس امور دانش آموختگان رنجبر حیدری آرزو 38806657
sohrabi متصدی امور دفتری سهرابی حجت 38806643
hosenin بایگان حسینی نیک سیداسماعیل 38806634
ashoori بایگان عاشوری براتعلی 38806654