قابل توجه دانشجویان متقاضی کارت دانشجویی المثنی

 

دانشجویان گرامی می بایست جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی از طریق پرتال دانشجویی (درخواستهای آموزشی) اقدام نمایند.

*** پس از تایید درخواست، جهت دریافت کارت دانشجویی از دومین روز اداری هر هفته به دانشکده مراجعه نمایید.

 

دانشجویان محترم می بایست جهت دریافت کارت دانشجویی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند و از مراجعه حضوری به مدیریت آموزشی خودداری نمایند.