سمت       نام و نام خانوادگی          شماره تلفن          
 ghafooriyan مسئول حسابداری  حمیدرضا غفوریان محبتی 38806646
 poor abdollah کارشناس حسابداری ملیحه پورعبداله 38806647
 akbarzade   کارشناس حسابداری عباس اکبرزاده
 38806644