کارشناس فرابری داده ها


این بخش وظیفه حساس ثبت سیستم سدف از قبیل ثبت نام واختصاص شماره دانشجويي،  ثبت وتغيير نمرات انفرادی وثبت وتغییرليست نمرات، ثبت قوانين آموزشي، ایجادشماره درس و... . را به عهده دارد.
سرکار خانم عرب در اتاق 106 اين مديريت با تلفن 38806613  پاسخگوي دانشجويان محترم و همكاران گرامي دانشكده ها در این زمینه می باشد.