اطلاعیه خیلی مهم درخواستهای آموزشی


به منظورافزایش سرعت وسهولت انجام کارها، شفاف سازی و فراهم شدن شرایط پیگیری فرایندها توسط دانشجو، امکان ارسال درخواست های آموزشی از پورتال دانشجویی فراهم شده است ودانشجویان گرامی باید موارد درخواستی خود را ازتاریخ 1394/04/06ازطریق پورتال دانشجویی؛ منوی آموزشی؛ لینک درخواست های آموزشی،  مشخص وپیگیری نمایند.
لازم به توضیح است که ازاین پس هیچ گونه درخواست  اتوماسیونی ودستی برای فرم های تعریف شده درپورتال دانشجویی، موردبررسی قرارنخواهدگرفت. ضمنا مطابق مصوبه هیات امنای مورخ 1393/11/19 دانشگاه های استان خراسان رضوی برخی ازدرخواستهای آموزشی نیازمند پرداخت مبالغی می باشدکه در لیست درخواستها مشخص شده است.

icon-9دریافت فایل راهنما