ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن در دانشگاه فردوسی مشهد ، خواهشمند است مدارک ذکر شده در اطلاعیه ثبت نام را آماده و سپس نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام فرمائید.

 

index2  ثبت نام الکترونیکی