مراحل دریافت کارت دانشجویی

 

1-    ثبت نام الکترونیکی (تکمیل اطلاعات شخصی)

به منظور ثبت نام الکترونیکی، دانشجویان بایستی با مراجعه به پرتال دانشجویی به نشاني http://pooya.um.ac.ir  در بخش اطلاعات شخصی فرم های مربوطه را تکمیل و مدارک اسکن شده را ارسال و در پایان با تایید نهایی اطلاعات، رسید ثبت نام دریافت نمایند.

2-    واریز مبلغ 40000 تومان به صورت الکترونیکی بابت صدور کارت دانشجویی
تذکر: در صورت عدم ثبت نام الکترونیکی (تکمیل اطلاعات شخصی) کارت دانشجویی صادر نخواهد شد .

 

دانشجویان محترم می بایست جهت دریافت کارت دانشجویی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند و از مراجعه حضوری به مدیریت آموزشی خودداری نمایند.

 

                                                                                                                                                                                                        امور رایانه و صدور کارت دانشجویی
                                                                                                                                                                                                        مدیریت آموزشی دانشگاه