شيوه نامه جامع تحصيلي 1400

 

icon-9دریافت فایل

  

 

آئین نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزشكي ورودی سال 1401-1400 و بعد از آن

 

icon-9دریافت فایل

 

  

 

شيوه نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد سال 1396-1395 و بعد از آن

 

icon-9دریافت فایل

 

  

 

 شيوه نامه جامع آموزشي دوره هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي  98-1397 

 

icon-9دریافت فایل

 

  

 

آيين‌نامه آموزشی دورۀ دکتری تخصصی (.Ph.D) ورودی 95 و 96

 

icon-9دریافت فایل

 

 


 

 

 

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394

 

icon-9دریافت فایل

 

  

 

آیین نامه دوره دکتری

 

برای مشاهده آیین نامه دوره دکتری بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 

 

icon-9دریافت فایل

 

 


 

 

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

برای مشاهده آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

icon-9دریافت فایل

 

 


 

 

آیین نامه آموزشی دوره های

کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

سال تحصیلی 93 و پس از آن

 

icon-9دریافت فایل

 

 

 


 

 

آیین نامه آموزشی دوره های

کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

سال تحصیلی 91 و 92

 

 برای مشاهده راهنمای تحصیلی دانشجو  بر روی لینک زیر کلیک کنید

icon-9  دریافت فایل

 


 

راهنمای تحصیلی دانشجو

ویژه دانشجویان دکتری حرفه ای

برای مشاهده راهنمای تحصیلی دانشجو  بر روی لینک زیر کلیک کنید

icon-9دریافت فایل