قابل توجه متقاضیان ارسال تائیدیه تحصیلی با پست پیشتاز

از آنجایی که ارسال تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات می بایستی حتما بصورت محرمانه و پستی انجام شود و با عنایت به مشکلاتی که در پیگیری مکاتبات مربوط به پست عادی بوجود می آید ، در صورتی که دانش آموخته متقاضی ارسال تائیدیه تحصیلی با پست پیشتاز باشد ، می تواند در قبال پرداخت وجه ، نسبت به ارسال تائیدیه بصورت پیشتاز اقدام نماید .