تحصیلات تکمیلی

بخش تحصیلات تکمیلی ادراه پذیرش وثبت نام این مدیریت مسوولیت انجام  امورآموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری Ph.D  اعم از: ثبت نام، امور مهمان؛ انتقال؛ تغییررشته، مشاوره وراهنمایی و... را که به تفکیک وتفصیل در بخش فرایندها قابل مشاهده می باشد برعهده دارند.

     شماره اتاق     نام ونام خانوادگی کارشناس     دانشکده های مربوط             شماره تلفن      
109 مجتبی حسین زاده علوم ریاضی – مهندسی  38806616
108  مهدی صحافیان  علوم اداری – ادبیات-حقوق  38806617
108  رضا سهیلی  علوم –کشاورزی– معماری- منابع طبیعی  38806656
 109 مجید شاهی بجستانی الهیات – علوم تربیتی – علوم ورزشی-دامپزشکی- مرکز آموزش الکترونیکی 38806629

 

          
8