به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي رساند بر اساس مصوبه هيات امناي دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي مورخ 1393/11/19، نرخ انجام خدمات آموزشي در مديريت آموزشي دانشگاه كه مشمول دريافت هزينه مي باشند به شرح جداول ذيل اعلام مي گردد و از تاريخ 1394/4/1 قابل اجرا خواهد بود.

       ردیف             شرح خدمت                  اداره ارائه کننده                         هزینه(ریال)                توضیحات           
1 گواهی اشتغال به تحصیل لاتین (همه مقاطع) پذیرش و ثبت نام  100/000
2 درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تحصیلی وی در شورای آموزشی دانشگاه توسط دانشجو (همه مقاطع) پذیرش و ثبت نام  200/000
3 درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تحصیلی وی در شورای (کمیسیون) موارد خاص دانشگاه توسط دانشجو (همه مقاطع) پذیرش و ثبت نام 200/000
4 بررسی وضعیت نمره آزمون زبان دانشجویان دکتری به درخواست دانشجو پذیرش و ثبت نام  500/000
5 صدور کارنامه نوع اول (اطلاعیه نمرات) پذیرش و ثبت نام/فارغ التحصیلان  10/000
6 ریز نمرات لاتین (همه مقاطع) پذیرش و ثبت نام /فارغ التحصیلان  200/000
7 ریز نمرات فارسی(همه مقاطع) فارغ التحصیلان 100/000
8 صدور دانشنامه لاتین (همه مقاطع) فارغ التحصیلان  200/000
9 دانشنامه المثنی فارسی (همه مقاطع) فارغ التحصیلان  250/000
10 گواهی موقت المثنی (همه مقاطع) فارغ التحصیلان  250/000
11 پاکت مخصوص مهر و موم نمودن مدارک دانشگاهی فارغ التحصیلان  30/000
12 برابر با اصل نمودن مدارک صادره فارغ التحصیلان  20/000  هر برگ
13 اعلام رتبه فارغ التحصیلی (تا رتبه دهم) فارغ التحصیلان  نسخه اول رایگان  نسخه بعدی 200/000 ریال
14 صدور گواهینامه موقت یا دانشنامه فراغت از تحصیل دانشجویان پردیس بین الملل فارغ التحصیلان  200/000
15 جریمه عدم پیگیری امور فارغ التحصیلی بعد از 3 ماه (همه مقاطع) پذیرش و ثبت نام  1000/000  برای دانشجویانی که از تاریخ 94/4/31 فرغ التحصیل می شوند.
16  جریمه عدم انتخاب واحد تا پایان مهلت مقرر (همه مقاطع) پذیرش و ثبت نام  1000/000
17 درخواست اعاده به تحصیل (درصورت موافقت کمیسیون با اعاده به تحصیل) پذیرش و ثبت نام  1/000/000  این بند مربوط به دانشجویانی است که به هر دلیل حکم اخراج، انصراف و یا ترک تحصیل و... صادر شده است. 
18 صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و ارسال پستی فارغ التحصیلان  200/000  + هزینه پستی
19 صدور دانشنامه فارغ التحصیلی و ارسال پستی فارغ التحصیلان  200/000  + هزینه پستی