امور بایگانی دانشجویان جاری


دربخش  بایگانی دانشجویان جاری  بالغ بر بیست ودو هزار پرونده جاری و چهار هزار پرونده راکد وجود داردکه در آن اسناد، مدارک وسوابق دانشجویان نگهداری می شود.
کارشناسان گروههای دانشکده ای جهت پاسخ گویی به درخواستهای دانشجویان وانجام اقدامات، پس از درخواست کتبی پرونده از بایگانی؛ آنرا توسط همکاران بخش خدمات جهت بررسی دریافت  می نمایند.

مسئولیت بایگانی دانشجویی با آقای محمدرضافرخ پورمستقردراتاق 12 این مدیریت باشماره تلفن 38806650  می باشد وآقای جوادسلیمانی به عنوان بایگان  با شماره تلفنی38806624 مستقر در اتاق11 به همراه دونفرکاردانشجویی پاسخ گوی مراجعان گرامی می باشند.