جدول نمرات قابل قبول آزمون هاي ملي و بين المللي مطابق آخرين تغييرات و براساس نظر گروه محترم زبان انگليسي دانشگاه ومصوبه جلسه 1249 مورخ 95/05/03 كميته منتخب شوراي آموزشي  دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

icon-9دریافت فایل