اطلاع رساني در خصوص عدم تخفيف شهريه دكتري تخصصي در مورد فرزندان پرسنل رسمي و پيماني ورودي سال تحصيلي 97-96 و بعد از آن

 

با اهداي سلام؛ به استحضار ميرساند براساس مصوبات سي و سوم و سي و چهارم از صورتجلسه هفتمين نشست عادي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي مورخ 1395/11/16، از سال تحصيلي 97-96 و بعد از آن فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني و فرزندان اعضاي غيرهيات علمي رسمي و پيماني دانشگاه فردوسي مشهد و ساير موسسات عضو هيات امنا (شامل دانشگاه نيشابور، دانشگاه تربت حيدريه، دانشگاه صنعتي قوچان، دانشگاه علوم و مهندسي فناوريها نوين گلبهار، مجتمع آموزش عالي گناباد، مجتمع آموزش عالي تربت جام و مركز آموزش عالي كاشمر) كه در مقطع دكتري تخصصي دوره هاي نوبت دوم، مجازي و پرديس بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد و يا موسسات يادشده پذيرفته شوند، مشمول تخفيف شهريه نخواهند شد.