در خصوص توسعه منابع نساني و جذب متخصصان كارآمد به صورت امريه خدمت سربازي

 

sazman bazresi