قابل توجه كليه دانش آموختگان دانشگاه فردوسي مشهد

 

با توجه به اين كه​ وضعيت شغلي دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از جمله مواردي است كه همواره مورد تاكيد و دغدغه بوده و در همين راستا موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي به منظور رصد اشتغال دانش آموختگان به شكل دوره اي اقدام به جمع آوري اطلاعات ايشان مي نمايد. بدينوسيله از كليه دانش آموختگان دانشگاه فردوسي مشهد در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي كه در محدوده زماني سالهاي 90 تا 94 از دانشگاه فردوسي مشهد دانش آموخته شده اند تقاضا مي شود با مراجعه به آدرس: http://irphe.ac.ir/um  و تكميل پرسشنامه آنلاين، اطلاعات مربوط به خود را بارگذاري نمايند.