اطلاعيه صدور كارت دانش آموختگي

 

به اطلاع دانش آموختگان محترم كه درخواست صدور كارت دانش آموختگي را از طريق پرتال پويا ارسال نموده اند مي رساند، تحويل كارت مذكور با اطلاع قبلي به ايشان صورت خواهد گرفت. خواهشمند است از مراجعه حضوري به مديريت آموزشي دانشگاه خودداري فرمايند. ​