در خصوص چك هاي امانت داده شده به حسابداري

 

​به اطلاع تمامي دانشجويان  محترم دانشگاه فردوسي كه در طي دوران تحصيل خود چك امانت داده اما تا كنون نسبت به باز پس گيري آن از حسابداري دوره هاي نوبت دوم دانشگاه اقدامي ننموده اند مي رساند از تاريخ 98/05/01 لغايت 98/05/16 با مراجعه به مديريت آموزشي دانشگاه (حسابداري دوره هاي نوبت دوم) نسبت به دريافت آن اقدام فرمايند. شايان ذكر است پس از مهلت مذكور و بر اساس هماهنگي هاي صورت پذيرفته چك هاي مذكور ابطال و لاشه آن در اختيار مديريت مالي دانشگاه قرار خواهد گرفت.