به اطلاع كليه دانشجويان دوره نوبت دوم، دوره آموزش هاي الكترونيكي و پرديس بين الملل مي رساند بر اساس قوانين دانشگاه، مهلت انصراف از تحصيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398 تا تاريخ 1398/11/11 مي باشد و دانشجويان منصرف از تحصيل از تاريخ 1398/11/12 مشمول پرداخت شهريه ثابت مي باشند. همچنين دانشجوياني كه اقدام به انتخاب واحد نموده اند چنانچه تا قبل از پايان مهلت حذف و اضافه (1398/11/21) اقدام به ثبت درخواست انصراف خود ننمايند مي بايست علاوه بر شهريه ثابت، شهريه واحدهاي درسي را نيز پرداخت نمايند. دانشجويان عزيز توجه نمايند كه در صورت عدم ثبت درخواست انصراف و حتي با وجود عدم انتخاب واحد نيمسال دوم 99-1398، مشمول پرداخت شهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي خواهند شد. اين اطلاعيه به منزله ابلاغ اين دستور العمل به دانشجويان مي باشد.