اطلاعيه مهم معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص برگزاري كلاس هاي مجازي در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98