با توجه به مشكلات به وجود آمده در كشور به علت وجود ويروس كرونا، به اطلاع مي رساند با توجه به تصميمات اخذ شده، كليه چك هاي وصول نشده مربوط به حسابداري دوره نوبت دوم دانشگاه از اسفندماه سال 1398 لغايت ارديبهشت ماه سال 1399، در تاريخ يكم خردادماه سال 1399 جهت وصول به بانك ارسال خواهد شد. خواهشمنداست در مهلت باقي مانده، تدابير لازم در اين خصوص صورت پذيرد.​