با توجه به شرايط  و وضعيت شيوع  ويروس كرونا، تصميمات مورخ 99/04/01 معاونت آموزشي دانشگاه به شرح ذيل علام مي گردد:

1- آن دسته از دانشجوياني كه در نيمسال جاري دروس عملي يا نظري-عملي انتخاب نموده اند و تمايل به حذف آن را دارند، صرفاً  براي حذف اين دروس مي‌توانند از تاريخ 99/04/01  لغايت 99/04/07 با مراجعه به پورتال خود نسبت به ارسال درخواست حذف درس اقدام نمايند.

2- آن دسته از دانشجويان دكتري كه در نيمسال جاري آزمون جامع را انتخاب نموده اند و تمايل به حذف آن را دارند مي‌توانند از تاريخ 99/04/01 لغايت  99/04/07 با مراجعه به پورتال خود نسبت به ارسال درخواست حذف ترم اقدام نمايند