به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند براساس تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و با توجه به شرایط ناشی از بحران کرونا،  تا اطلاع ثانوی آزمون های زبان که در سایر دانشگاه های مورد تائید وزارت عتف برگزار می شوند مورد پذیرش معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
                                                                            

                                                                                           مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد