به اطلاع پذيرفته شدگان محترم مقطع كارشناسي و دكتري عمومي مي رساند، ثبت نام الكترونيك تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ ​1399/8/18 تمديد شده است.