آب کم‌جو تشنگی آور به دست     تا بجوشد آب از بالا و پست
آموزش دانش و دانشجو بودن دری است گشوده به سوی دنیای شیرین دانستن ها و فهمیدنها و کشف اسرار بی پایان دنیا. .
امید است که هر کدام از ما در هر جایگاه و شغل و مرتبه ای که هستیم این روحیه‌یِ دانشجو بودن و در پی کسب فهم و آگاهی بیشتر و درست تر را در خود پرورش دهیم؛ برای ساختن دنیایی بهتر از آنچه که هست، .
دنیایی که از گذشتگان بیاموزیم و بر دانسته های آنان بیفزاییم.
در دنیایی که فرصت بودن و بالندگی برای همه یکسان نیست تلاش کنیم برای رسیدن و پروراندن آنچه که در درون ما می جوشد. فرصت رشد را برای خود و دیگران ایجاد کنیم تا بتوانیم جامعه بشری را از تیرگی ندانستن قرون قدیم تا ندانستن های مدرن امروزی به شکوفایی و پویا شدن برسانیم.
16 آذر و روز دانشجو بر شما دانشجویان عزیز مبارک.
امیدوارم در دوره جدید مدیریت آموزشی دانشگاه، بتوانیم با همکاری همه بخش های مرتبط با حوزه آموزش ، خدمات آموزشی را بهبود داده و امور آموزشی در بستر الکترونیک را بیش از پیش فراهم نماییم.همچنین با حرکت در جهت ارتقای نظام پاسخگویی آموزشی، کرامت دانشجویان و دانش آموختگان عزیز را حفظ نموده و در شان دانشگاه بزرگ فردوسی پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
                                                                          محمد ایزدیار-مدیر آموزشی دانشگاه