mohem1

اطلاعيه ارسال پستي مدارك ثبت نامي دانشجويان ورودي سال 1400-1399

 

icon-9دریافت فایل

  

چك ليست مدارك لازم  icon-9دریافت فایل

 
  

آدرس پستی جهت ارسال مدارک:

 

مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-جنب دانشکده علوم اداری و اقتصادی-مدیریت آموزشی دانشگاه

کد پستی: 48974-91779