درخصوص رايگان سازي تعرفه سامانه هاي آموزش از راه دور دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

 

STifIMG11242800102975G