در این آزمون باتوجه به در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی و افزایش فاصله صندلی داوطلبان در مجموع تعداد 5306 داوطلب، 2786 نفر آقا و 2520 نفر خانم به رقابت پرداختند.

 

inde3x

in2dex

indeex

index

indeyex