mohem1


به استحضار مي رساند به علت برگزاري آزمون نظام مهندسي سال 1400 در روز چهارشنبه مورخ 13مرداد در اين دانشگاه، اين مديريت روز چهارشنبه تعطيل مي باشد و امور اداري به صورت دوركاري انجام خواهد شد.