mohem1

دانشجویان محترم

کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام در مدیریت آموزشی دانشگاه  تا ساعت 9 صبح روزهای اداری، پاسخگوی تلفنی شما خواهند بود.
با توجه به این که اکثر کارها در اداره مذکور به صورت سیستمی قابل انجام بوده و نیاز به حضور فیزیکی شما نمی باشد، جهت پیگیری کار خود به زمان اعلام شده جهت پاسخگویی تلفنی توجه فرمایید.