اطلاعيه تمديد مهلت ثبت نام الكترونيك پذيرفته شدگان دكتري

 

به اطلاع پذيرفته شدگان مقطع دكتري دانشگاه فردوسي مي رساند، مهلت ثبت نام الكترونيك تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 1400/6/20 تمديد شد.