اطلاعيه ثبت نام معرفي شدگاني كه بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش كشور در مقطع كارشناسي ارشد در اولويت بعدي به دانشگاه فردوسي معرفي شده اند (اشتباه انتخاب رشته)

 

معرفي شدگان لازم است جهت ثبت نام، همانند ساير پذيرفته شدگان اين دانشگاه، بر اساس اطلاعيه هاي قبلي (كه در بخش پذيرفته شدگان سال 1400 – كارشناسي ارشد) موجود مي باشد، نسبت به ثبت نام الكترونيك اقدام نمايند و سپس جهت امور انتخاب واحد خود با دانشكده مربوط هماهنگي لازم را به عمل آورند.