اطلاعیه مهم درخواست تمدید سنوات در سامانه سجاد وزارت عتف

 

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند درخواست تمديد سنوات نيمسال سيزدهم مقاطع كارشناسي و دكتري Ph.D، هشتم كارشناسي ارشد و پانزدهم مقطع دكتري عمومي و نيمسال هاي بعد از آن بايد در سامانه سجاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط دانشجو ثبت شود.​

با توجه به اين كه بررسي فرايند درخواست تمديد سنوات دانشجويان در سامانه سجاد وزارت عتف زمانبر مي باشد و نتيجه درخواست دانشجويان بايد تا قبل از پايان زمان انتخاب واحد نيمسال بعدي مشخص شده تا دانشجويان بتوانند انتخاب واحد خود را انجام دهند، در صورت عدم اطمينان از اتمام واحد هاي درسي و دانش آموختگي خود در بازه قانوني نيمسال جاري، در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه سجاد اقدام نمايند تا با مشكلات بعدي عدم انتخاب واحد مواجه نشويد.