​در ارتباط با چگونگي تمديد و پرداخت شهريه دانشجويان سنواتي در شرايط پاندمي كرونا

 

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند:

بر اساس بند 3 بيست و نهمين صورتجلسه هيات رئيسه مورخ 1400/10/05 :

“ ​در ارتباط با چگونگي تمديد و پرداخت شهريه دانشجويان سنواتي در شرايط پاندمي كرونا براي سال تحصيلي 1401 – 1400 و براي آخرين بار مقرر شد:

    با تمديد سنوات نيمسال هاي دهم، يازدهم و دوازدهم دانشجويان دكتري تخصصي بدون پرداخت شهريه موافقت گردد. اين دانشجويان براي تمديد سنوات نيمسال سيزدهم به بعد موظف به پرداخت شهريه سال ورودي خود مي‌باشند.
    مقرر گرديد دانشجويان روزانه مقطع كارشناسي ارشد براي تمديد سنوات نيمسال ششم به بعد موظف به پرداخت شهريه سال ورودي خود باشند.
    مقرر گرديد براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان وزارت عتف، سنوات آموزشي از سنوات رفاهي تفكيك و در زمينه سنوات رفاهي مطابق قوانين صندوق رفاه اقدام شود.”