ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري كه تا 1400/6/31 موفق به دريافت مدرك ديپلم خود نشده اند

 

به اطلاع كليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1400 دانشگاه فردوسي مشهد كه تاريخ 1400/6/31 موفق به دريافت مدرك ديپلم خود نشده اند مي رساند، بر اساس مجوز مورخ 1400/11/17 سازمان سنجش آموزش كشور و موافقت دانشگاه، در صورتي كه تا تاريخ 1400/11/30 مدرك مذكور را اخذ و ارائه نمايند، ثبت نام و شروع به تحصيل آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 انجام خواهد شد. متقاضيان در صورت داشتن شرايط قيد شده مي توانند جهت ثبت نام در اسرع وقت به مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد مراجعه نمايند. بديهي است در صورت تاخير در مراجعه، ثبت نام از آنان به عمل نخواهد آمد.​