قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان گرامی

به دلیل انتقال مدیریت امور آموزشی دانشگاه به ساختمان جدید آموزش، در روز 14 فروردین 1401 این مدیریت پذیرای حضوری مراجعان گرامی نخواهد بود.

                                                                                                       معاونت آموزشی دانشگاه