* مدارک زیر را  به آدرس ایمیل   ارسال نمایید.

  • اصل دانشنامه فارسی و ترجمه انگلیسی (ترجمه شده توسط دارالترجمه های رسمی با مهر قوه قضاییه)
  • اصل ریزنمرات فارسی و ترجمه انگلیسی (ترجمه شده توسط دارالترجمه های رسمی با مهر قوه قضاییه)
  • نام و نام خانوادگی به صورت کامل فارسی و انگلیسی (مطابق گذرنامه) در متن ایمیل
  • شماره دانشجویی دانشگاه فردوسی و دانشگاه مقصد در متن ایمیل
  • ذکر آدرس ایمیل دانشگاه مورد درخواست در متن ایمیل
  • شماره تماس

نکات قابل توجه:

  • کلیه مدارک باید در یک فایل PDF (به نام لاتین دانشجو مطابق با گذرنامه) تهیه و ارسال گردد.
  • در صورتیکه مدارک به سازمان WES کانادا ارسال میگردد، ذکر کد تاییدیه (WES REFERENCE NUMBER) در متن ایمیل الزامی است.
  • حجم فایل ارسالی نباید از 25 مگابایت بیشتر باشد.

مدارک ارسالی خارج از چهارچوب ذکر شده قابل بررسی و ارسال نمی باشد.