سمت       نام و نام خانوادگی          شماره داخلی         
 ghafooriyan مسئول حسابداری  حمیدرضا غفوریان محبتی 6646
 poor abdollah کارشناس حسابداری ملیحه پورعبداله 6647
 akbarzade   کارشناس حسابداری عباس اکبرزاده
6644