سمت نام و نام خانوادگی  شماره تلفن
images  مدیریت دكتر مجید سالاری 38806630
asadolahiyan  معاونت حسن اسدالهیان حق وردی

38806630

 sedaghat نماینده امور دانش آموختگان دانشگاه  دکتر یاسر صداقت

38806640

akhavan  مسئول دفتر آویسا اخوان خالقی

38806630