سمت نام و نام خانوادگی  شماره داخلی
 salari

مسئول امور رایانه

صدور کارت دانشجویی

مدیریت سایت

مرتضی سالاری

6600