دانش آموختگان گرامی می بایست طبق راهنمای فایل پیوست نسبت به درخواست لغو تعهد در سامانه سجاد اقدام نمایند.

icon 1راهنمای لغو تعهد در سامانه سجاد