گواهی رتبه: (درخواست از پیشخوان خدمت)

darkhast1

* قید موارد زیر الزامی است:

تعداد ورودی، تعداد دانش آموختگان، رتبه، تعداد واحد گذرانده شده، معدل کل و تعداد سنوات مجاز (کارشناسی ۶-۸ ترم، کارشناسی ارشد ۴-۶ ترم، دکتری تخصصی ۶-۱۰ ترم و دکتری عمومی ۱۲-۱۳ ترم)


گواهی معدل:

darkhast2

تطبیق واحد:

در صورت عدم تعهد آموزش رایگان دانش آموخته ریزنمرات به صورت محرمانه ارسال می‌شود.

پاسخ به استعلامات (ارسال ریزنمرات):

در صورتی که دانش آموخته دارای عدم تعهد آموزش رایگان باشد؛ ریزنمرات به صورت محرمانه ارسال می‌شود.

از آنجاییکه ارسال ریزنمرات (در تطبیق واحد و پاسخ به استعلامات) می‌بایستی حتما به صورت محرمانه و پستی انجام شود و با عنایت به مشکلاتی که در پیگیری مکاتبات مربوط به پست عادی به وجود می‌آید؛ در صورتی که دانش‌آموخته متقاضی ارسال ریزنمرات با پست پیشتاز باشد، می‌تواند در قبال پرداخت وجه نسبت به ارسال ریز نمرات به صورت پیشتاز اقدام نماید.

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401