عکس نام خانوادگی و نام شماره داخلی
 

پاسخ گویی تلفنی

38806635

sanei 

کارشناس مسئول امور دانش آموختگان

لغو تعهد آموزش رایگان و ریزنمرات فارسی قابل ترجمه

صانعی مهری فائزه

6636

 joniyas

رئیس اداره دانش آموختگان جونیاس مریم
6651
ghorbani 

کارشناس مسئول امور دانش آموختگان

علوم ورزشی-علوم تربیتی-بین الملل-کشاورزی شیروان-هنر نیشابور

قربانی مریم

6632

  esmaeilzade

کارشناس امور دانش آموختگان

صدور دانشنامه وریزنمرات در درخواستهای پیشخوان خدمت

اسماعیل زاده خادر فاطمه 6657
gholami k 

کارشناس امور دانش آموختگان

مهندسی-دامپزشکی-علوم ریاضی-مرکز آموزش الکترنیکی

غلامی کروج بتول

6638

mobarezi 

کارشناس امور دانش آموختگان

ادبیات-الهیات-منابع طبیعی-علوم ورزشی

 مبارزی یزدان آباد سفلی سهیلا 6655

 

 

 

کارشناس امور دانش آموختگان

علوم-علوم اداری-حقوق و علوم سیاسی-معماری-کشاورزی

صفدری نرگس 6626
afshar

کارشناس امور دانش آموختگان

صدور دانشنامه وریزنمرات در درخواست تسویه حساب دانش آموختگی

تایید مدارک جهت  دریافت کد ترجمه

افشار طرقی اشرف

6633

 soleymani آماده سازی مدارک وریزنمرات فارسی و المثنی جهت تحویل به دبیرخانه  سلیمانی جواد    6624