عکس نام خانوادگی و نام شماره داخلی
 

پاسخ گویی تلفنی

38806630

sanei  کارشناس مسئول امور دانش آموختگان صانعی مهری فائزه

6636

 

 

 

رئیس اداره دانش آموختگان جونیاس مریم
6651
ghorbani  کارشناس مسئول امور دانش آموختگان قربانی مریم

6632

 

 

 

کارشناس امور دانش آموختگان اسماعیل زاده خادر فاطمه 6657
 alashloo کارشناس امور دانش آموختگان موسوی آلاشلو سیدقربان 6655
gholami k 

کارشناس امور دانش آموختگان

غلامی کروج بتول

6638

 

 

 

کارشناس امور دانش آموختگان عراده چی قوچان عتیق سیده فاطمه  6626
afshar

کارشناس امور دانش آموختگان

افشار طرقی اشرف

6633

hosenin بایگان حسینی نیک سیداسماعیل 6634
ashoori بایگان عاشوری براتعلی 38806654