عکس سمت نام خانوادگی و نام شماره داخلی

پاسخ گویی تلفنی

38806630

 esmaeilnejad  کارشناس شورا ها
اسمعیل نژاد مریم

6648

 jarahimoghadam رئیس اداره پذیرش و ثبت نام 
جراحی مقدم زهرا

6619

soheili    کارشناس تحصیلات تکمیلی سهیلی رضا 6656
 laghaee  کارشناس پذیرش و ثبت نام
لقایی خبوشان انسیه

6622

 abedzade-k کارشناس مسئول شورای بررسی موارد خاص 
عابدزاده کیزوری راضیه

6612

sohrabi کارشناس شورای بررسی موارد خاص سهرابی حجت 6643
arab ثبت اطلاعات دانشجویان عرب بالاجلینی حمیده 6613
 farokhpour  کارشناس امور نظام وظیفه
فرخ پور محمدرضا 6650
 kamel moghadam1 کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام  کامل مقدم فضیلت 6618

  hoseaizade

کارشناس پذیرش و ثبت نام

حسین زاده مجتبی

()

6616

  shahi

 کارشناس پذیرش و ثبت نام شاهی بجستانی مجید
6629

 

 

  طباطبایی سحر 6621

 

 

 عبیدی مریم
6628

  imani

ثبت اطلاعات دانشجویان ایمانی زیدانلو اعظم 6623

 soleymani

بایگان سلیمانی جواد 6624