عکس سمت نام خانوادگی و نام شماره داخلی

پاسخ گویی تلفنی

38806654

 

 

 

پاسخ گویی کمیسیون موارد خاص   38806615
 esmaeilnejad  کارشناس شورا و کمیته منتخب
اسمعیل نژاد مریم

6648

 jarahi رئیس اداره پذیرش و ثبت نام 
جراحی مقدم زهرا

6619

soheili 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی

کشاورزی-علوم-منابع طبیعی-علوم ریاضی-معماری وشهرسازی

سهیلی رضا 6656
 laghaee  کارشناس پذیرش و ثبت نام
لقایی خبوشان انسیه

6622

 abedzade-k کارشناس مسئول شورای بررسی موارد خاص 
عابدزاده کیزوری راضیه

6612

sohrabi کارشناس شورای بررسی موارد خاص سهرابی حجت 6643
arab

کارشناس پذیرش و ثبت نام

حقوق و علوم سیاسی-علوم اداری-علوم تربیتی

عرب بالاجلینی حمیده 6613
     
 kamel

کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام 

الهیات-کشاورزی

کامل مقدم فضیلت 6618

  

 کارشناس پذیرش و ثبت نام و نظام وظیفه

علوم ریاضی-مهندسی

نیک زاد چری علیرضا

6637

 abidi

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مهندسی-علوم اداری-حقوق و علوم سیاسی

 عبیدی مریم
6628

  imani

کارشناس پذیرش و ثبت نام

ادبیات-دامپزشکی-علوم پایه-علوم ورزشی-منابع طبیعی-معماری

ایمانی زیدانلو اعظم 6623
 

 کارشناس تحصیلات تکمیلی

ادبیات-الهیات-علوم تربیتی-علوم ورزشی-دامپزشکی-مرکز آموزش های الکترونیکی

برامکی یزدی نفیسه 6617