دانشجویان گرامی، شایان ذکر است کلیه مراحل درخواست و صدور مدارک صرفا به صورت سیستمی و از طریق سامانه‌های مربوطه انجام می‌گیرد لذا مراجعه افراد و تحویل مدارک به صورت حضوری به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.

icon 1راهنمای ثبت درخواست مدارک دانش آموختگی