قوانین مربوط به معادل سازی و پذیرش واحد های گذرانده شده

مقطع کارشناسی

دانشجویانی که به دلایل مختلفی از رشته خود انصراف یا تغییر رشته داده اند، و یا انتقالی گرفته اند، می توانند دروس گذرانده شده  در دانشگاه و یا رشته قبلی را که با رشته جدید مشترک می باشد و عینا تعداد واحدهای آن درس یکی می باشد را تطبیق واحد دهند . برای تطبیق دروس نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 دانشجویان انتقالی : تمامی دروس شان اعم از قبولی یا ردی در نیمسال های مشخص ثبت می گردد. پذیرش دروسی که نمره کسب شده آن بین 10 تا 20 می باشد با تایید مدیرگروه مربوطه انجام می گردد.

دانشجویان تغییر رشته: پذیرش یا عدم پذیرش دروس با نظر مدیر محترم گروه صورت می پذیرد.

دانشجویان قبولی مجدد که منجر به دریافت مدرک نشده اند ( دانشگاه های دولتی): فقط دروس قبولی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید مدیر گروه مربوطه، تطبیق دروس انجام می شود ( به ازای هر12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده برای دانشجوی قبولی مجدد، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.)

دانشجویان قبولی مجدد که منجر به دریافت مدرک شده اند:  پس از لغو تعهد آموزش رایگان رشته قبلی و ارائه ریزنمرات، در صورت تایید مدیر گروه فقط دروس عمومی تطبیق داده می شود.

دانشگاه های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی و فرهنگیان که از طریق کنکور پذیرش شده اند ، فقط دروس عمومی قابل تطبیق می باشد.

دانشگاه  پیام نور که از طریق کنکور پذیرش شده اند، به دلیل سیستم متفاوت پذیرش و تحصیل، غیرقابل تطبیق می باشد.

پذیرش دروس از دوره مجازی که از طریق کنکور پذیرش شده اند، فقط با دوره مجازی قابل تطبیق می باشد.

 مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

در خصوص معادل سازی واحدهای درسی اخراجی، انصرافی، انتقالی یا تغییر رشته ای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی ( در صورت پذیرش با کنکور)، با نظر مدیر محترم گروه قابل تطبیق می باشد.

 براساس تبصره1 ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 866 به تاریخ 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی روشن است، معادل سازی طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه امکان پذیر است و اصولا مختص دانشجویان اخراجی، انصرافی، و در شرایط خاص، تغییر رشته ای و انتقالی می باشد و در حال حاضر مشمول دارندگان مدرک تحصیلی در همان دوره نمی باشد. در خصوص دوره دکتری تخصصی، با توجه به اینکه اشاره ای به معادل سازی واحدهای درسی در آیین نامه دوره مذکور نشده است تصمیم گیری بر عهده شورای دانشگاه است و با همین شرایط ، طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه قابل بررسی و انجام است.

آخرین بازنگری: شهریور1401