ضمن عرض تبريك  و آرزوي موفقيت  به مناسبت پذيرش در اين مقطع، به آگاهي ميرساند دانشجويان روزانه متقاضي خوابگاه بايستي از طريق ثبت نام در سامانه دانشجويي صندوق رفاه به نشاني https://bp.swf.ir  , و منوي ثبت نام دانشجوي جديد ، نسبت به تشكيل پرونده اقدام كنند. قابل ذكر است دانشجوياني كه در مقاطع قبلي از خدمات صندوق رفاه شامل وام و يا سراهاي دانشجويي  استفاده كرده  و پرونده داشته اند، بايستي پس از اطمينان از تعيين تكليف پرونده  مقطع قبلي از طريق گزينه ايجاد مقطع جديد نسبت به ثبت اطلاعات اين مقطع خود اقدام نمايند.  فايل آموزشي نحوه تشكيل پرونده يا ايجاد مقطع جديد از طريق لينك http://refahsalamat.um.ac.ir/index.php/fa/menu-help/sm-help-guide-to-file-formation-new-section-request-in-the-welfare-fund-system قابل دستيابي است. “