چنانچه دانشجو در طول ترم تحصیلی حضور فعال در کلاس های درسی داشته ولی در زمان امتحانات پایان ترم به نحوی دچار مشکلات پزشکی شده که قادر به شرکت در برخی از امتحانات نباشد، می تواند درخواست حذف پزشکی آن درس یا دروس را ارایه نماید. بدین منظور، دانشجو بایستی از طریق پرتال دانشجویی، منوی درخواست های آموزشی، درخواست فرم اشکال آموزشی را تکمیل و مدارک ذیل را پیوست نماید. پس از تایید مدیرگروه و آموزش دانشکده، موضوع در جلسه شورای آموزشی مطرح و نتیجه بررسی در همان درخواست ثبت می گردد.

لازم بذکر است کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه ممکن است علیرغم ارایه مدارک و بدلیل عدم تشخیص شدت بیماری، با توجه به توصیه کمیسیون پزشکی، درس مورد نظر را حذف ننماید. در این راستا توصیه می شود در صورت بروز بیماری در همان زمان جهت معاینه به مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه فرمایید.

مدارک مورد نیاز:

  • گواهی پزشک معالج مبنی بر بیماری دانشجو و نیاز به استراحت
  • رسید پرداخت هزینه پزشک
  • نسخه دارو
  • رسید پرداخت داروخانه
  • آزمایش یا سایر مدارک پزشکی

لازم بذکر است که کلیه مستندات می بایست به تایید پزشک معتمد دانشگاه برسد.

همچنین در صورت بستری در بیمارستان، لازم است کلیه مدارک بستری و یا عمل جراحی، صورتحساب بیمارستان و نسخه داروها به همراه رسید مبلغ پرداختی توسط پزشک معتمد دانشگاه مورد تایید قرار گیرد.