به اطلاع دانشجويان محترم غير ايراني ورودي 1402  مي رساند شهريه دانشجويي به شكل يورويي محاسبه و قابل واريز خواهد بود، دانشجويان عزيز از تاريح سه شنبه 18 مهر1402 با مراجعه به بانك تجارت شعبه دانشگاه فردوسي روبروي دانشكده علوم رياضي طبق جدول ذيل نسبت به واريز علي الحساب شهريه به حساب ارزي 441667272  اقدام و اصل فيش واريزي به حسابداري واقع در ساختمان مديريت خدمات آموزشي تحويل فرمايند، پس از ثبت و تاييد اوليه فيش توسط حسابداري انتخاب واحد دانشجويي فعال مي گردد؛ مزيد اطلاع دانشجويان عزيز تاكيد مي گردد واريز شهريه فقط از طريق حساب بانكي امكان پذير است و  تحويل ارز به هر شكل و هر عنوان ديگري به غير از واريز به حساب اعلام شده نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه فردوسي ممنوع مي باشد.

 

توجه : رقم اعلام شده علي الحساب دانشجويان كشور افغانستان معادل 30%  رقم اعلام شده علي الحساب ساير كشورها خواهد بود.

گروه  / مقطع

كارشناسي

كارشناسي ارشد و دكترا

كشور 

افغانستان

ساير كشورها

افغانستان

ساير كشورها

علوم انساني 

150

500

210

700

ساير گروه ها

210

700

300

1000