دانشجويان محترم به اطلاع می رساند شركت در جلسات امتحانی برای تمامی دانشجويان الزامی می باشد و عدم شركت در امتحان به منزله نمره صفر خواهد بود و مسئوليت آن به عهده دانشجو می باشد. براساس ماده11 آيين نامه آموزشی ورودی های سال1402، دانشجويی كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولی كسب نكند چنانچه در نيمسال های بعدی درس يا دروس مذكور را با نمره قبولی بگذراند نمره يا نمره های مردودی قبلی در نمرات تحصيلی دانشجو ثبت و اين نمره ها در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دوره محاسبه می شود.

                                                                                                                                                مديريت آموزشی دانشگاه